Kommentarer til det Konservative Folkepartis "Redningsplan for dansk på universiteterne"

Det følgende er et uddrag af et uformelt svar jeg på vegne af Konservative Studenter i Aarhus har skrevet til Det Konservative Folkepartis uddannelsesordfører Charlotte Dyremose angående deres seneste sprogpolitiske udspil. Det samme er at finde ét eller andet sted på partiets hjemmeside.

Alle universiteter skal udarbejde en forpligtende sprogstrategi, der skal godkendes af Akkrediteringsrådet. Strategien skal besvare spørgsmål som: Hvor bruger I engelsk og hvorfor?

Denne strategi bør slet ikke vedtages på så højt niveau, da der er enorm forskel, sprogpolitik og sprogevner på de forskellige studier. Jeg kender folk, som aldrig har haft undervisning på engelsk og kun har været udsat for meget få engelsksprogede fagtekster. Dårlige engelskevner er meget udbredt blandt disse folk – Det er særligt jurastuderende, nordiskstuderende og folk fra andre store studier. Samtidigt kommer jeg selv fra et studie, hvor det helt anderledes. Vi har én underviser som har dansk som modersmål og en enkelt hollandsk underviser, som har tillært sig sproget og taler lidt halvgebrokkent. Jeg har selv som studienævnsmedlem været med til at forme min egen afdelings nuværende sprogpolitik, men selvom den sprogpolitik er fremragende hos os, er den ubrugelig for selv de andre afdelinger på samme institut. Derfor er sprogpolitikken noget der bør vedblive at være en studienævnskompetence.

Undervisere på universitetet skal certificeres til at undervise på andre sprog end deres modersmål.

Jeg tror kun denne idé holder vand, sålænge det drejer sig om danske undervisere. Så snart man kigger på undervisere med et andet modersmål end dansk eller engelsk, kan man der løbe ind i problemer. Et godt eksempel er min ovennævnte hollandske underviser, hvis danskkundskaber kræver en del af hans dansksprogede tilhørere, de første par gange man hører ham tale. Jeg selv forstod ikke mere end et par enkelte sætninger i løbet af en af mine første forelæsninger med ham. Det var imidlertid noget vænnede mig til, men pointen er, at hans dansk alligevel er skævt nok til at det kunne være svært for ham at blive certificeret og jeg vil langt hellere høre på hans let gebrokne dansk end jeg vil høre på engelsk eller, guderne forbyde det, hans hollandske modersmål.

Doktorafhandlinger, herunder ph.d.’er, skrevet på fremmedsprog skal ledsages af en udførlig sammenfatning på dansk. Der bør opstilles minimumskrav til universiteternes retningslinier for sammenfatningerne.

Det kan jeg ikke erklære mig andet end enig. Det er kun rimeligt at man kræver dansk resumé af en engelsksproget opgave, ligesåvel som man idag kræver engelsk resumé af en dansksproget opgave. Der er blot det problem, at ikke alle disse opgaver, skrives af folk som kan dansk.

Elevernes og undervisernes sprogkundskaber og indvirkningen på undervisningsudbyttet skal løbende evalueres.

Jeg er helt med på at man skal vurderer undervisernes sprogkundskaber. Det kan ikke passe at man som studerende skal sidde og høre på en forelæsning, der er aldeles uforståelig fordi underviseren ikke kan udtrykke sig ordentligt på det sprog han taler. Jeg kvier mig imidlertid ved at man vil vurdere de studerendes sprogkundskaber, idet der reelt set kun er et tidspunkt at gøre dette på – nemlig til eksamen. Det vil være nyttesløst at undersøge et hold studerende til en forelæsning eller undervisningstime, da de som ikke kan følge med enten sprogligt eller fagligt, holder munden lukket. Det er med andre ord kun de gode sprogbrugere, man ville få undersøgt i den sammenhæng. Men hvad er der så glat med at måle sprogkundskaber til eksamen? Det er der jo også studier, der gør idag. Jeg synes det er en uheldig sammenblanding. Målingen af en studerendes faglige niveau, bør ikke foretages samtidigt som målingen af dennes sproglige formåen. Til en eksamen (i alt andet en sprogfærdighed) handler det om at få demonstreret, at man har styr på sit fag og så er det egentligt ligegyldigt om man har en sær accent, bøjer nogle verber forkert, bruger sær ordstilling eller hvad man nu kunne finde på. Hvis ens sproglige evner er så mangelfulde, at man ikke formår at gøre dette på dansk eller engelsk, burde man nok overveje, hvorvidt ens fremtid ligger på Universitetet – for engelsk ER ikke til at komme uden om.

Mvh.

Hans Henrik Juhl
Konservative Studenter i Aarhus